Przedszkole w Bliżynie

Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

Przedszkole

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO w Bliżynie


§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedszkole w Bliżynie, zwane dalej „Przedszkolem” jest Przedszkolem niepublicznym.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Bliżynie przy ul. Kościuszki 88.
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna.
4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Niepubliczne w Bliżynie
ul. Kościuszki 88
26-120 Bliżyn

6. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

● ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.)
● rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty
● niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący
● wpis do ewidencji placówek oświatowych

§2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.
3. W szczególności zadaniem przedszkola jest:

● objęcie opieką dzieci od 3 do 5 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
● stymulowanie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz udzielanie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej;
● rozwijanie oraz kształtowanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci, zachęcanie i motywowanie do poszerzania wiedzy;
● przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN;
● zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane
z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie;

4. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:

● dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
● nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,
● współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
● wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,
● kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych i poczucia przynależności społecznej;
● budowanie i poszerzanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym.
● wprowadzenie podopiecznych w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, sztukę i dramę;
● rozwijanie umiejętności samoobsługowych;
● budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,

§3

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

● grupa przedszkolna liczy maksymalnie 23 dzieci i jest powierzona opiece jednej lub dwóch nauczycielek;
● podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
● w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła,
● w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci,

2. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców/Opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci
z Przedszkola lub przez osoby pełnoletnie wskazane i pisemnie upoważnione przez Rodziców/Opiekunów.
3. Osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
4. W chwili, gdy Rodzic/Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic/Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.
5. Każda wycieczka poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona
z Dyrektorem Przedszkola.
6. Najpóźniej na dzień wcześniej przed wycieczką Rodzice/Opiekunowie dzieci są o niej powiadamiani i wyrażają swoją zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce na piśmie.
7. Dopuszczalna jest jednorazowa, ważna do odwołania, zgoda Rodzica/Opiekuna na wyjścia dziecka na spacery w pobliżu Przedszkola.

§4

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA
1. Organami placówki są:

● Dyrektor Przedszkola
● Rada Pedagogiczna
● Organ Prowadzący

2. Dyrektor Przedszkola

● kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
● jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji;
● realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez Kuratorium Oświaty lub Radę Pedagogiczną;
● realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
● nadzoruje prace nauczycieli oraz pozostałego personelu Placówki;
● podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników;
● odpowiednio zarządza i dysponuje środkami finansowymi Przedszkola;
● sprawuje opiekę nad dziećmi, stwarzając warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
● podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego;
● prowadzenie polityki kadrowej Przedszkola;
● czuwa nad bezpieczeństwem i higieną pracy;
● wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

3. Rada Pedagogiczna

● Składa się z Dyrektora Przedszkola i wszystkich nauczycieli zatrudnionych
w Przedszkolu.
● Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
● Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
4. Organ Prowadzący
● sprawowanie nadzoru merytorycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami nad pracą Przedszkola;
● ustalanie pod względem merytorycznym planów pracy Przedszkola, w trakcie roku może nanosić w nim drobne zmiany i poprawki nie zmieniając koncepcji rocznej;
● może proponować wykłady, zajęcia dla Rodziców/Opiekunów na wybrane tematy dotyczące metod wychowawczych;
● stałe współpracowanie z Radą Rodziców;
● przygotowywanie projektów zmian Statutu

§5

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
1. W skład Przedszkola wchodzą 3 oddziały przedszkolne:

● dwa oddziały liczące max do 23 dzieci w Bliżynie;
● jeden oddział liczący do 20 dzieci.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w dni robocze
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
3. W wyjątkowych sytuacjach w trakcie roku, w zależności od potrzeb Dyrektor w porozumieniu Organem Prowadzącym może ustalić dodatkowe terminy przerw w funkcjonowaniu Przedszkola.
4. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie (od godz.6.30 do 16.30) od poniedziałku do piątku.
5. W okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień czynny jest jeden zbiorczy oddział w Bliżynie.
6. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny 6.30 do 9.00 lub w każdym innym czasie pracy Przedszkola z uwzględnieniem ust. 6.
7. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie).
8. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
9. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola.
10. Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć – 5 godzin podstawy programowej – prowadzonych
w Przedszkolu.
11. W uzasadnianych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wyjście na zewnątrz, wycieczka, uroczystość).
12. W czasie trwania roku szkolnego przedszkole może modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb bieżących.
13. Pracownicy przedszkola nie podają dziecku żadnych leków i nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
14. W wakacje letnie Przedszkole prowadzi zajęcia dydaktyczne w jednym oddziale przedszkolnym w Bliżynie.
15. W ramach dziennego czasu pracy przedszkola, tj. po zrealizowaniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie) mogą być prowadzone zajęcia opiekuńcze w zakresie i wymiarze ustalonym przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
16. czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

● z dziećmi 3 – 5 letnimi do 30 minut;

17. Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową cywilno-prawną.
18. Ustala się opłatę wpisową której wysokość ustala Dyrektor z porozumieniu z Organem Prowadzącym i jest określona w umowie cywilno-prawnej.
19. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców/Opiekunów. W okresie trwania projektu „Przedszkolak z kapitałem” (wrzesień 2012 – sierpień 2014) koszt obiadu i podwieczorka pokrywany jest ze środków projektu.
20. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
21. W przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) rodzice zobowiązani są do uiszczania stałej opłaty miesięcznej. Brak opłaty powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola.
22. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki.
23. W przypadku nieterminowego uiszczania należności mogą być naliczane odsetki za zwłokę
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
24. W przypadku nieterminowego uiszczania należności (opłata nie wpłynęła za kolejne dwa miesiące) umowa cywilno-prawna ulega rozwiązaniu, a dziecko zostaje skreślone z listy wychowanków.

§6

ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA
1. Dyrektor opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola. Przy zgłoszeniu większej liczby dzieci Dyrektor decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o opracowane kryteria. Liczba dzieci w jednym oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 23 dzieci w oddziałach „bliżyńskich” oraz 20 dzieci w oddziale „mroczkowskim”. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc, dzieci będą przyjmowane wg kryterium określonym w Regulaminie Rekrutacji.
2. Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola,
w wypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.
3. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.
4. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
5. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora przedszkola w przypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie:

● nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Statucie Przedszkola i innych dokumentów regulujących pracę przedszkola;
● nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej;
● zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;
● nie zgłosili Dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 3 tygodnie, a także wówczas, gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;

6. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora przedszkola
w przypadku, gdy swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.
7. W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków nie obowiązują przepisy zawarte w umowie cywilno-prawnej.
8. Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

§7

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny.
3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i stażystów.
4. Prawa oraz obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.
5. Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:

● współdziałania z Rodzicami/Opiekunom w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców/Opiekunów do znajomości zadań wynikających
z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z Rodzicami/Opiekunami;
● wykonywania swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci;
● przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń Dyrektora Przedszkola;
● prowadzenie dokumentacji pedagogicznej obowiązującej w Przedszkolu
● planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej,
● prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,
● przeprowadzania w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez wychowanka nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

6. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola.
7. Spotkania z Rodzicami/Opiekunami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.

§8

WYCHOWANKOWIE
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat.
2. Dzieci mają prawo do:

● właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
● ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;
● uzyskiwania instrukcji i pomocy nauczyciela lub opiekuna we wszystkich sytuacjach życiowych;
● życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktyczn0-opiekuńczym;
● zapoznania się z zasadami postępowania w przedszkolu, we wszystkich sferach życia społeczności przedszkolnej;
● odmowy jedzenia posiłków, ale o fakcie tym przedszkole musi poinformować Rodziców/Opiekunów dziecka;

3. Dzieci mają obowiązek:

● stosowania się do poleceń nauczyciela;
● szanowania swoich kolegów i koleżanek oraz wytworów ich pracy;
● słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;
● przestrzegania zasad ustalonych w grupie;
● okazywania szacunku pracownikom przedszkola i swoim rówieśnikom;
● szanowania poglądów i przekonań innych osób;
● zgłaszania nauczycielowi wszelkich problemów i niedyspozycji;
● szanowania mienia przedszkola (w przypadkach szczególnych rodzic powinien starać się tę szkodę naprawić);
● utrzymania czystości i porządku na terenie przedszkola;
● przebywania pod stałą opieką wychowawcy, wszelkie oddalanie się od wychowawcy jest naganne;

4. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich Rodziców/Opiekunów , poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
5. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na badanie przez psychologa i logopedę.
6. Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
7. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice/Opiekunowie na początku roku szkolnego we wrześniu. W okresie trwania projektu „Przedszkolak z kapitałem” (wrzesień 2012 – sierpień 2014) koszt ubezpieczenia pokrywany jest ze środków projektu.
8. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Na fundusz Przedszkola składają się:

● w okresie wrzesień 2012 sierpień 2014 dofinansowanie na realizację Projektu „Przedszkolak z kapitałem” w ramach umowy UDA-POKL.09.01.01-26-010/12-00 podpisanej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Umowa zawarta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
● wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez Rodziców/Opiekunów;
● dotacje z budżetu Gminy Bliżyn;
● opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej czy rekreacyjnej Przedszkola;
● subwencje, darowizny, nawiązki;
● innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, kiermaszy, zbiórek surowców wtórnych;

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, opiekunów, pracowników administracji i obsługi.
5. Statut jest dostępny w siedzibie przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola: www.mojeprzedszkole.strefa.pl
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
7. Zmiany w statucie przedszkola mogą być wprowadzane na wniosek jednego z organów przedszkola.
8. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego