Przedszkole w Bliżynie

Idź do spisu treści

Menu główne

Bliżyn 24.07.2014 r.


WSZYSCY ZAINTERESOWANI


dotyczy: zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn.:
„Dożywianie przedszkolaków w roku 2014/2015”


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Stowarzyszenie pn.: Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, jako prowadzący postępowanie dokonało wyboru jako oferty najkorzystniejszej spośród złożonych przez Wykonawców w następstwie zapytania ofertowego na zadanie pn.

„Dożywianie przedszkolaków w roku 2014/2015”

tj.: ofertę Nr 2 złożoną przez wykonawcę: F.H.U.G. OLIVIA Jeanette Olak; ul. Piłsudskiego 32,  26-200 Końskie – za kwotę 96.028,86 PLN brutto


Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta w/w Wykonawcy była najkorzystniejszą i spełniała wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym i tym samym uzyskała najwyższą (maksymalną) liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium cena – 100 % tj. 100,00 pkt.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty, które spełniały kryteria formalne i merytoryczne. W wyniku oceny ofert na podstawie określonych kryteriów Zamawiający przyznał Wykonawcą następującą liczbę punktów:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy oferty

Liczba pkt. w kryterium cena 100%

1.

ARKADIA Jerzy Kozioł; ul. Piłsudskiego 101 ; 26-220 Stąporków

90%

2.

F.H.U.G. OLIVIA Jeanette Olak; ul. Piłsudskiego 32,  26-200 Końskie

100%

O wyniku postępowania Zamawiający poinformował Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieścił wynik na stronie internetowej: www.mojeprzedszkole.strefa.pl
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 29 lipca 2014 r.


Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna
Otrzymują:
1. ARKADIA Jerzy Kozioł; ul. Piłsudskiego 101 ; 26-220 Stąporków
2. F.H.U.G. OLIVIA Jeanette Olak; ul. Piłsudskiego 32,  26-200 Końskie
3. a/a

============================================

ZA P Y T A N I E  O F E R T O W E
zgodnie z zasadą konkurencyjności
upublicznione dnia 16 lipca 2014 r. na stronie internetowej: www.mojeprzedszkole.strefa.pl
oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego


ZAMAWIAJĄCY:
Stowarzyszenie pn.: Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna  
z siedzibą w Bliżynie ; ul. Staszica 16D; 26-120 Bliżyn
zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253332.
NIP: 663-179-15-28
REGON: 260067592

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1.
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin wykonania zamówienia:  planowany termin od 01 września 2014 r. do 31.08.2015 r.
- z wyłączeniem dni wolnych.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1.1  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
1.2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

WYŁĄCZENIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH Z ZAMAWIAJĄCYM Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający informuje, że nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wraz z ofertą wykonania Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku ww. powiązań.
Celem złożenia wiarygodnego oświadczenia Zamawiający informuje, że Prezesem Stowarzyszenia jest p. Józef Nowak.

SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania; Wymagana forma oświadczenia – oryginał.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału zgodnie formułą „spełnia – nie spełnia”
na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych
w zapytaniu ofertowym.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
b) oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr  4 do niniejszego zapytania. Wymagana forma oświadczenia – oryginał.
c) Kopię aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

KRYTERIA WYBORU OFERTY:
cena 100 %
Planowane jest przeprowadzenie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej złożonych ofert. Ocena formalna – będzie polegała na weryfikacji, czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków w budżecie projektu, przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu ofertowym. Złożenie oferty w kwocie wyższej niż zaplanowana w budżecie skutkuje jej odrzuceniem. Następnie zostanie sprawdzona poprawność ofert.


Opis sposobu przygotowania ofert
Wymogi formalne:
a) oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zaproszeniu;
b) do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszym zaproszeniu
c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszego zaproszenia;
d) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
e) oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
f) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np.
w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
g) formularz oferty, oświadczenia, wykaz, również te złożone na załącznikach do niniejszego zaproszenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt f);
h) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
i) kopie wymaganych dokumentów, z wyjątkiem oferty winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt f).
j) dokument - pełnomocnictwo - musi być załączony w formie oryginału. zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza;
k) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron);
l) wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Opakowanie oferty
a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
b) opakowanie musi zostać opatrzone:

adresem Zamawiającego – prowadzącego postępowanie:

Stowarzyszenie pn.: Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna
ul. Staszica 16D; 26-120 Bliżyn
Biuro Przedszkola w Bliżynie
ul. Kościuszki 88a  26-120 Bliżyn

napisem:

„Oferta na zadanie pn.:
„Dożywianie przedszkolaków w roku 2014/2015

adresem Wykonawcy:
(DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA)

imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu

   lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.
c) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszego zaproszenia.
Zmiana i wycofanie oferty
a) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
b) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszego zaproszenia, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
c) Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie (Przedszkole Niepubliczne w Bliżynie” ul. Kościuszki 88a; 26-120 Bliżyn
2. Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2013r o godz. 12
:00.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie (Biuro Projektu ”Przedszkolak z kapitałem”) ul. Kościuszki 88a; 26-120 Bliżyn w dniu 23.07.2014 r o godz. 12
:10 Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny za wykonanie zamówienia.

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cenę oferty należy wyliczyć dla całości przedmiotu zamówienia.
2. Ceny podane przez Wykonawcę za wykonanie zamówienia muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z dostawą i transportem. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat oraz podatków według obowiązującego prawa podatkowego. Wszystkie ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.
Cenę zawartą w ofercie należy podać w formie ryczałtu którego definicję określa  art.632 Kodeksu cywilnego. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny ( Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. )
w art.632 stanowi:
- paragraf 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
- paragraf 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
3.  W związku z powyższym cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z obowiązujących przepisów oraz postawionych przez Zamawiającego wymogów.
Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN).

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).

Inne informacje
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu przed upływem terminu składania ofert. W razie modyfikacji niniejszego zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje o takiej modyfikacji (zmianie) podmioty, do których skierowano zapytanie ofertowe oraz zamieści modyfikację na stronie internetowej. Jeżeli zmiany będą istotne – termin składania ofert może zostać przedłużony.

Termin związania ofertą wynosi 10 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  a w szczególności w przypadku stwierdzenia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ofertowej Zamawiający uzna, że Wykonawca podał prawidłowo cenę jednostkową za 1 osobę,

-
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert na dane zadanie okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) jest niekompletna;
d) jest błędnie wypełniona – z wyłączeniem oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych.
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.


5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający unieważnia zapytanie jeżeli:

a/ nie złożono oferty nie podlegającej odrzuceniu;
b/ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
Zamawiającego.


6. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wynik na stronie internetowej: www.mojeprzedszkole.strefa.pl
           W pozostałym zakresie tj. za wyjątkiem oferty (i jej ewentualnej zmiany – tutaj wyłącznie forma pisemna) w niniejszym postępowaniu dopuszczalna jest forma porozumiewania się elektroniczna lub za pomocą faksu.

Osoba do kontaktu:
Przedmiot zamówienia i sprawy proceduralne:

Grzegorz Włodarczyk; e-mail: gspgrzes@poczta.onet.pl; tel. 694336321 fax 412541810Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Termin powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty: 7 dni od otwarcia ofert.

Wykaz załączników do niniejszego zapytania ofertowego:


1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz oferty

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych

5. Wzór umowy

UWAGA: Oferta nie spełniająca warunków postępowania lub wymogów formalnych określonych w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji powinny zostać wyraźnie oznaczone z zastrzeżeniem Wykonawcy pod rygorem uznania, że stanowią one informacje jawne.

============================================================

KOMUNIKAT
Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna
w sprawie naboru do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015


Prezes Towarzystwa Przyjaciół w Bliżynie prosi o pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola poprzez podpisanie przygotowanych UMÓW o świadczenie usług dydaktycznych oraz opiekuńczo wychowawczych w Niepublicznym Przedszkolu w Bliżynie (fili w Mroczkowie). Umowy dostępne są w siedzibie Przedszkola w Bliżynie przy ul Kościuszki 88a (biuro Przedszkola) lub w punkcie przedszkolnym w Mroczkowie (budynek SP Mroczków). Ostatecznym terminem podpisania umowy jest dzień 30 czerwca 2014 r.


W przypadku nie podpisania w/w umowy w ustalonym terminie nastąpi automatyczne wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola Sprawę należy traktować jako pilną.


Z wyrazami szacunku Prezes TPB

Józef Nowak

__________________________________

Bliżyn, dnia 28 kwiecień 2014 r.

Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna
ul. Kościuszki 88a  26-120 Bliżyn
tel/fax 41 2541810
www.mojeprzedszkole.strefa.pl
e-mail: gspgrzes@poczta.onet.pl


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
przeprowadzonego przez
Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna
ul. Staszica 16d
26-120 Bliżyn
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w dniu 28 kwietnia 2014 r. do Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie została przyjęta grupa 43 dzieci do oddziałów w Bliżynie oraz grupa 20 dzieci do oddziału w Mroczkowie. Wykaz dzieci przyjętych stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna

mgr Józef Nowak


--------------------------------------------------------------------------

Wykaz dzieci przyjętych do Przedszkola w Bliżynie

Wykaz dzieci przyjętych do Przedszkola w Bliżynie
(oddział - filia w Mroczkowie)


==========================================
Nabór do przedszkola
w roku szkolnym 2014/201501 kwietnia rozpoczyna się nabór do Przedszkola w Bliżynie

(2 oddziały 10 godzinne w Bliżynie oraz 1 oddział 10 godzinny w Mroczkowie)

Harmonogram naboru:
01 kwietnia 2014 r. - 28 kwietnia 2014 r. - przyjmowanie podań od rodziców zapisujących dziecko do danego oddziału przedszkolnego. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy, należy dostarczyć do biura Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przy ul. Kościuszki 88a

30 kwietnia 2014 r., godz. 15:00 - ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do przedszkola.

01 maja 2014 r. - 30 czerwca 2014 r. - potwierdzanie przez rodziców dzieci woli korzystania z usług przedszkola, do którego zakwalifikowało się dziecko.

Niezbędne dokumenty tj. Formularz zgłoszenia do oddziału przedszkolnego i regulamin rekrutacji (do wglądu) można pobrać z biura Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie, przedszkola lub ze strony internetowej: www.mojeprzedszkole.strefa.pl
- w zakładce Dla rodziców - Druki - nabór 2014/15


=======================================

W lutym bieżącego roku Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach ogłosiło w ramach priorytetu IX „Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki konkurs, w ramach poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej", do którego przystąpiło Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna, przygotowując założenia projektu „Przedszkolak z Kapitałem".
08
maja 2012r dyrektor ŚBRR zatwierdził listę rankingową wniosków, na której aplikacja naszego stowarzyszenia znalazła się na trzeciej pozycji z liczbą 97,5 punktów.
Proponowana kwota dofinansowania wynosi 1 414 716,33 zł.
W ramach tego projektu przewiduje się przy partnerstwie ze strony gminy Bliżyn prowadzenie 3 oddziałów przedszkolnych (2
oddziały 23 osobowe w Bliżynie i 1 oddział 20 osobowy w Mroczkowie), 10-cio godzinnych, z pełnym wyżywieniem, ciekawą ofertą wychowawczą edukacyjną i ciągiem różnego rodzaju działań mających  spopularyzować ideę wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy. Przedszkole prowadzone przez nasze stowarzyszenie rozpocznie swoją działalność od dnia 01 września 2012r. i prowadzone będzie w ramach środków europejskich przez okres dwóch lat. a następnie zadanie to przejmie gmina Bliżyn.
W najbliższych dniach zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna w porozumieniu z gminą podejmie działania zmierzające ku realizacji tych ambitnych zamierzeń. Wydaje się, ze przygotowana przez nas oferta w ramach projektu „Przedszkolak z Kapitałem" zostanie właściwie przyjęta przez środowisko lokalne, a inicjatorom tego pomysłu zależało przede wszystkim na tym, by podnieść w tym zakresie świadomość społeczną, ułatwić wychowankom naszego przedszkola późniejszy rozwój emocjonalny i edukacyjny i przyczynić się również do rozwoju społeczno-cywilizacyjnego naszej gminy.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego